“Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış, istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab fakturasının vahid forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

“Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 12 iyul tarixli 985 nömrəli Fərmanının  2.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

“Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış, istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab fakturasının vahid forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Artur RASİ-ZADƏ,

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

№ 343
Bakı şəhəri, 2 sentyabr 2016-cı il 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2016-cı  il 2 sentyabr tarixli 343 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması  / The form of electronic tax invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within the territory of the Republic of Azerbaijan by foreigners and stateless persons 

 
                                                           
     

Seriya / Series TR №

 

 

 

 

 

20

 

il

             
                                                           
   

Satıcı / Seller

 

         
     

(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin ünvanı və VÖEN-i / 

         
           

name, surname, property address and TİN of goods seller )

         
                                                           
 

                Alıcı / Buyer

 

         
   

(soyadı, adı / surname, name)

         
                                                           
 

Pasport / Passport

seriya / series

 

 

                       
                                                           
 

 Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı) / The citizenship of the buyer (the name of country where stateless persons came from)

   

________________________________

     
                                               

manatla(in manat)

 

Sıra №si (Num-ber)

Satılmış malların adı /  
Name of sold goods

Ölçü
vahidi/
Unit of measure

Miqdarı/
Quantity

Vahidinin
qiyməti/
Price of unity

Satılmış mallarm dəyəri (ƏDV-siz)/
Cost of sold goods (without VAT)

Vergi tutulan əməliyyatlardan ödənilməli ƏDV/
VAT from taxable transaction

Satılmış mallar üçün məbləğ/
Sum for sold goods

 

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun / Total

x

x

x

 

 

 

 
                                                           

Qaytarılacaq ƏDV məbləği / Sum of VAT refund  :

                 

 

           
                                                           

Deadline of VAT refund / 
Последний день возврата НДС:

     

 

 

20

 

il

           
                                                           

Satıcının səlahiyyətli şəxsi / Representative of seller

 

 

 

 

 

 
   

M.Y

         

(imza/signature)

(adı, soyadı / N.P.Surname)

 

(vəzifəsi / Position)

 
                                                           

Dövlət Gömrük Komitəsinin səlahiyyətli şəxsi/
Representative from State Custom Committee

 

 

 

 

 

 
   

M.Y

         

(imza/signature)

 

(adı, soyadı / N.P.Surname)

 

(vəzifəsi / Position)

 
                                                           

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında)/ bank requisities of  buyer's bank accounts (based on buyer's request) :

 

Bank kartının sahibinin adı/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of bank account owner:

 
                                                           

Soyadı / Surname:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Hesabın №-si / Number of account:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Operatorun rekvizitləri / Requisities of operator

                                         
                                                           

İBAN :

                                                       

Operatorun adı / Name of operator

                                               

VÖEN / TİN

                                                     

Benefisiar/Beneficiary

                                                   

Kod/Code:

                                                       

Müxbir hesab/Authorized account:

                                               

SWIFT

                                                       

Müxbir bank/Authorized bank

                                                 
                                                           

Müvəkkil bankın rekvizitləri/Requisities of authorized bank

                                     
                                                           

İBAN :

                                                       

Operatorun adı / Name of operator

                                               

VÖEN /TİN

                                                     

Benefisiar/Beneficiary

                                                   

Kod/Code:

                                                       

Müxbir hesab/Authorized account :

                                               

SWIFT

                                                       

Müxbir bank/Authorized bank

                                                 
                                                           
                                                           
                                                           

QEYD.

ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

                             

bir elektron vergi-hesab fakturası üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 300 manatdan çox olduğu hallarda tətbiq edilir:
E-VHF tərtib edildiyi gündən 90 gün ərzində ölkə ərazisini tərk edərkən həmin e-VHF-da gömrük orqanı 
tərəfındən müvafıq qeyd aparılarsa;
ƏDV-nin geri qaytarılmasını ölkə ərazisini tərk edərkən müvəkkil bankdan tələb edə və ya bu e-VHF-da 
göstərilən hesaba köçürülməsi məqsədi ilə bunun üçün yaradılmış qutuya ata bilərsiniz.

 
                                                           

NOTICE:

VAT refund in following cases :

                                       

VAT included value of goods for (one) 1 electron tax invoice more than 300 AZN: 
During 90 days after preparation of e-tax invoice at a moment of leaving county territory
custom body put appropriate notes on e-tax invoice;
For refund of VAT at a moment of leaving country you should appeal for authorized bank or put in special box created 
for the purposes of transfer on bank account mentioned in the e-tax invoice.

 
                     

Sosial şəbəkələrdə

TaxFREE Kalkulyator

TaxFREE Azərbaycan © 2016